Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van UwLatexspuiter.
www.uwlatexspuiter.nl | info@uwlatexspuiter.nl | 06 30855175 | Nijkerk 2023

Deze algemene voorwaarden van UwLatexspuiter zijn tot stand gekomen per 10-01-2023 en zijn van toepassing op alle tussen opdrachtgever en ondernemer gesloten overeenkomsten en
op ieder door de ondernemer gedaan aanbod.

ARTIKEL 1 –DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan wel de natuurlijke of rechtspersoon, wel handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met de ondernemer. Ondernemer: UwLatexspuiter. Werk: het totaal van de tussen opdrachtgever en ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen.

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle  prijsaanbiedingen en overeenkomsten tussen
ondernemer en opdrachtgever.

ARTIKEL 3 – AANBOD
1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na ontvangst.
3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
4. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvorming die zal worden gehanteerd: aanneming, richtprijs of regie.
a. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
b. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de ondernemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk;
c. Bij de prijsvormingsmethode “regie” geeft de ondernemer een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de prijsfactoren (onder andere uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
6. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.
7. Het aanbod kan ook rechtsgeldig langs elektronische weg worden gedaan.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. De aanvaarding kan ook rechtsgeldig langs elektronische weg plaatsvinden.

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER
1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
2. De ondernemer neemt bij uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
3. De ondernemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

– onjuistheden in de door de opdrachtgever
verlangde constructies en werkwijzen;
– kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in, of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
4. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
1. De opdrachtgever stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en dergelijke) en de voor het werk noodzakelijk te verschaffen gegevens.
3. De opdrachtgever verschaft de ondernemer de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daardoor geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het
voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden, indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
6. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen
werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door
de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de opdrachtgever te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3 van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 7 – MEER- EN MINDERWERK, PRIJSWIJZIGINGEN EN KOSTENOVERSCHRIJDING
1. Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan de opdrachtgever nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
2. Meer- of minderwerk voor een totaalbedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.
3. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, die niet aan de ondernemer kunnen worden toegerekend en waarmee hij bij het bepalen van de prijs geen rekening hoefde te houden, is de ondernemer in het geval van het hanteren van de prijsvormingsmethodes “aanneming” en “richtprijs” gerechtigd de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk aan de kostenverhoging aan te passen.
4. Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” zal de geschatte richtprijs met maximaal 10 % mogen worden overschreden, indien de kosten van het werk hoger blijken uit te vallen. Indien de ondernemer de opdrachtgever zo tijdig mogelijk waarschuwt voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding dan
met 10 % van de geschatte richtprijs, zodat de opdrachtgever de gelegenheid heeft het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen, mag de geschatte richtprijs ook met meer dan 10 % worden overschreden. Deze uitgangspunten gelden ook bij de prijsvormingsmethode “aanneming”, indien en voor zover de
aanneemsom afhankelijk is gesteld van de bij de overeenkomst geschatte tijdsduur voor de uitvoering van het
werk.
5. Op stelposten zijn de in lid 4 van dit artikel benoemde beperkingen inzake overschrijdingen niet van
toepassing, ongeacht welke prijsvormingsmethode is gehanteerd.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT
1. Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen een vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte
kosten.
2. Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

ARTIKEL 9 – OPLEVERING
1. Wanneer partijen een vaste datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op, of omstreeks deze datum opgeleverd.
2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
3. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
– indien de ondernemer aan de opdrachtgever heeft
medegedeeld dat het werk voltooid is en de opdrachtgever vervolgens het werk niet binnen een redelijke termijn van 14 dagen expliciet heeft aanvaard (dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert): in dat geval wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.
– wanneer de opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruik neming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruik neming
verbonden gevolg (oplevering) redelijkerwijs niet gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 10 – HERSTEL VAN GEBREKEN
1. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor de ondernemer aansprakelijk is, moet de opdrachtgever de ondernemer de gelegenheid geven de gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.
2. De opdrachtgever kan herstel van de gebreken niet van de ondernemer verlangen, indien de kosten van herstel in geen verhouding zouden staan tot het belang van de opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding. In een dergelijk geval dient de opdrachtgever genoegen te nemen met schadevergoeding.

ARTIKEL 11 – ZEKERHEID
1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
2. De ondernemer kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit redelijkerwijs gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 12 – BETALING IN TERMIJNEN
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet na komt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de betaling van een termijn op te schorten.

ARTIKEL 13 – VOORTIJDIGE BEËINDIGING
1. De overeenkomst kan wegens verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door de ene partij, tussentijds uitsluitend per aangetekend schrijven en wel met vermelding van de reden van de beëindiging, worden opgezegd door de andere partij.
2. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door de ondernemer en bij tussentijdse beëindiging door de ondernemer wegens verwijtbaar tekort schieten van de opdrachtgever, is de
opdrachtgever verplicht om de ondernemer te betalen:
– de voor het gehele werk geldende prijs, verminderd
met de besparingen die voor de ondernemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de
ondernemer van het reeds voltooide werk;
– bij gebreke van een aanneemsom, 125 % van de gefactureerde
en/of te factureren werkzaamheden die ten tijde van de beëindiging reeds waren uitgevoerd.
3. Bovenstaande laat onverlet het recht van de ondernemer om de volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 14 – DE EINDAFREKENING
1. Binnen een termijn van 14 dagen na de oplevering dient de ondernemer bij de opdrachtgever de
eindafrekening in.
2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van eventuele eerder betaalde termijnen, uitgesplitst
naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
3. Bij de prijsvormingsmethode richtprijs mag de overeengekomen richtprijs met niet meer dan 10% worden
overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde artikel 7. De reden van een
eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.
4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de eindafrekening.

ARTIKEL 15 – NIET NAKOMING VAN DE BETALINGSVERPLICHTING
1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere in gebreke stelling in verzuim te
zijn. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 12 lid 1 en
artikel 14 lid 4 één betalingsherinnering, waarin hij de opdrachtgever op zijn verzuim wijst en hem alsnog de
gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 12 lid 1 en artikel 14 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente in gevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zonder nadere in gebreke stelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe over gaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.
4. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 12 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijke in gebreke heeft gesteld en één week is verlopen na ontvangst van de in gebreke stelling. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, tot dat de opdrachtgever aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.

ARTIKEL 16 – EIGENDOM VAN TEKENINGEN EN ONTWERPEN EN DERGELIJKE
1. De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen, en calculaties en dergelijke waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven in zijn eigendom.
2. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en dergelijke
gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten en dergelijke) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 17 – GARANTIE
1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering, gedurende de hierna te noemen perioden, kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
2. De ondernemer en de opdrachtgever kunnen schriftelijk overeenkomen dat de garantievoorwaarden zoals in
deze leveringsvoorwaarden vermeld, niet van toepassing zijn op het werk, dat is aangenomen. Het staat de ondernemer vrij om samen met de opdrachtgever andere bindende afspraken over de garantievoorwaarden te maken. Deze overeengekomen garantie afspraken dienen in het aanbod of anderszins schriftelijk vermeld te worden.

Garantie buiten schilderwerk/ spuitwerk
1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buiten schilderwerk:
-voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
-voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste
verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
-wordt aangebracht met behulp van het correct applicatiesysteem en/of materialen volgens de
voorschriften van de fabrikant.
2. De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode van 2 jaar.

Garantie binnen schilderwerk/ spuitwerk
1. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnen schilderwerk:
-voldoende bescherming zal bieden
doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
-wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
2. De garantie wordt gegeven voor een periode van n.o.t.k.

Garantie glas zetten
1. De ondernemer garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde
normen en praktijk richtlijnen. Uitsluitend geldt de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas.
2. Buiten de garantie vallen: -mechanische breuk; -thermische breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming, welke veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van het glas, te dicht tegen het glas geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van het glas, interferentie verkleuring als gevolg van gelijke glasdikte.

Garantie behangen
1. De ondernemer garandeert dat het behang en/of wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt
aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is jegens de opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse
gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
2. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van de
ondernemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door de
ondernemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.
3. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de ondernemer niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot een bedrag ter hoogte van de totale
financiële verplichtingen van de opdrachtgever jegens de ondernemer op basis van de overeenkomst, uitgaande van volledige voltooiing van het werk.
4. Aansprakelijkheid voor bij de opdrachtgever, handelende in de uitoefening van beroep of bedrijf, of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, wordt uitgesloten.
5. De aansprakelijkheid van de ondernemer vervalt indien de opdrachtgever niet binnen een jaar na het ontstaan van de schade, dan wel het redelijkerwijs bekend raken met de schade, de ondernemer aansprakelijk stelt.

ARTIKEL 19 – GESCHILLEN
Alle geschillen, voortvloeiende uit een aanbod van de ondernemer aan de (potentiële) opdrachtgever of een
overeenkomst tussen de ondernemer en de opdrachtgever, waaromtrent partijen in onderling overleg geen minnelijke oplossing weten te bereiken, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland.

ARTIKEL 20 – NEDERLANDS RECHT
Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands Recht.

ARTIKEL 21 – SLOTBEPALING
Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden worden vernietigd of nietig worden verklaard heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.